Bokningsvillkor

Allmänt
Campingplatsen tillämpar Systemet Camping Key Europe, vilket innebär att du skall ha ett giltigt Camping Key Europe vid hyra av campingtomt.

Åldersgräns för bokning
För att boka/ingå avtal med oss måste du vara 18 år. Legitimation kan komma att krävas vid incheckning. Uppfyllande av åldersgräns är ett krav för att få tillträde till boendet.

Bokning/betalning
Vid bokning så ska en skriftlig bokningsbekräftelse skickas till dig.

Bokningen är bindande när du betalat anmälningsavgiften eller hela hyran.

Vid bokning tidigare än 40 dagar innan ankomst är anmälningsavgiften 10 % av totalbeloppet dock lägst 500 kr. Anmälningsavgiften skall betalas inom 10 dagar från det att bekräftelsen är skickad. Den räknas av från hyran. Resten av hyran skall betalas senast 40 dagar innan ankomst.

Om du inte betalar anmälningsavgiften i tid har vi rätt att stryka din bokning. Om du missar slutbetalningen räknas det som en avbokning från din sida och då gäller reglerna för avbokning.

Avbokning
Du kan avboka muntligt eller skriftligt till ansvarig för bokningen (se bokningsbekräftelse). Avbokningen räknas inte om den görs till någon annan.

Om du avbokar tidigare än 40 dagar innan ankomst behöver du inte betala mer än en expeditionsavgift på 200 kr.
Avbeställes bokningen 39 – 12 dagar före ankomsten måste 25 % av totalhyran betalas.
Avbeställes bokningen 11 – 2 dagar innan ankomst måste 90 % av totalhyran betalas.

Avbeställes bokningen 1 – 0 dagar innan ankomst måste 100 % av totalhyran betalas.

Sker ingen avbeställning och det bokade objektet inte tas i anspråk av gästen har campingplatsen rätt att tillgodoräkna sig det totala priset för bokningen. Ändringar som innebär annan tidpunkt eller objekt är att betrakta som avbeställning och ny bokning.

Avbeställningsskydd
Du kan skydda dig mot avbokningskostnaden genom att teckna ett avbeställningsskydd, till en kostnad om 199 kr per bokning. Avbeställningsskydd kan endast tecknas i samband med bokning. Med tecknat avbeställningsskydd kan du avboka fram till 24 timmar före ankomstdag, utan annan avgift än en expeditionsavgift på 200 kr per bokning, förutsatt att någon av nedan angivna händelser inträffat:

dödsfall, sjukdom eller olycksfall av allvarlig art som drabbat dig själv, maka/maka, sambo, dina eller maka/makes/sambos föräldrar, barn, syskon eller medresenär.
det inträffar någon annan allvarlig händelse utanför din kontroll, t.ex. omfattande eldsvåda eller översvämning i din bostad, som medför att det inte är rimligt att begära att du skall stå fast vid din bokning
inkallelse till krigsmakten eller civilförsvaret.
Du måste kunna styrka ditt förhinder med intyg från läkare, myndighet eller försäkringsbolag. Intyg som inkommer senare än sju (7) dagar efter avbokningsdatum beaktas ej.
Vid avbokning återbetalas ej kostnad för avbeställningsskydd.
In/utcheckningstider

Incheckningstiden är kl. 15.00 och utcheckningstiden är senast kl. 12.00 om inget annat överenskommits. Lämnas inte tomt/stuga/rum i tid debiteras du eventuella extra kostnader som uppkommer om nästa gäst inte kan checka in i tid.

Försäkringar
Du har själv det skydd som du anser erforderligt såsom ansvars-, olycksfalls- och resgodsförsäkring. Är du incheckad med giltigt Camping Key Europe gäller särskild försäkring vid olycksfall på platsen.

Campingplatsens ansvar
Campingplatsen är ansvarig för skada som åsamkas dig genom bevisad vårdslöshet av campingvärden eller av denne anställd personal inom ramen för dessas tjänsteåligganden.

Campingplatsen ansvarar inte för skada som drabbat dig av utomstående eller annan gäst. Ej heller för skada som legat utanför campingplatsens kontroll.

Klagomål/reklamationer
Om inte hyrt objekt uppfyller utlovat skick vill vi att du anmäler det under ankomstdagen så att vi har en möjlighet att rätta till det. Fel som uppstår under vistelsen vill vi att du anmäler snarast.